Režim právní ochrany dat nalézajících se na webových stránkách www.veteranskerojeni.cz
Uživatel těchto stránek tím, že jimi prochází, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými pravidly a zavazuje se je v plném rozsahu respektovat. Uživatel dále bere na vědomí, že v případě porušení některého z následujících ustanovení, může být vystaven následkům, které s takovým porušením spojují příslušné právní předpisy.

Autorská práva
Data, která jsou obsahem těchto stránek, jsou předmětem ochrany autorských práv a předmětem ochrany v režimu patentů či ochranných známek a jakékoli jejich použití uživatelem těchto stránek ke komerčním účelům, dále kopírování, reprodukce či jiné nakládání s nimi je zakázáno. V případě nekomerčního použití je uživatel povinen zachovat všechny odkazy či upozornění na autorská nebo obdobná práva.
Vlastník stránek neodpovídá uživateli za případnou škodu, která mu vznikne v souvislosti s obsahem těchto stránek, a na základě výpadku jejich provozu.
Vlastník si vyhrazuje právo kdykoliv tyto stránky aktualizovat i bez předchozího upozornění.

Pořizování fotografií, videozáznamů i jakýchkoliv dalších neuvedených materiálů týkajících se akce Veteránské Rojení je povoleno pouze pro soukromé užití a je výslovně zakázáno komerční užití bez souhlasu majitele práv.

Změny vyhrazeny.

Ing. Jaromír Šimonek, Dvůr Lobeč, copyright 2009.